INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist për Shtetësitë dhe Faljet në Sektorin e Shtetësive dhe Faljeve, Drejtoria e Shtetësive, Faljeve Dekorimeve dhe Titujve të Nderit, kategoria e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2.
  • Specialist për Shtetësitë dhe Faljet në Sektorin e Shtetësive dhe Faljeve, Drejtoria e Shtetësive, Faljeve Dekorimeve dhe Titujve të Nderit, kategoria e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje Vendi Vakant Pergjegjes Sektori ne Sektorin e Medias dhe Marredhenieve me Publikun

Shpallje Vendi Vakant për Specialist per Shtetesite dhe Faljet