INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, për pozicionin:

  1. Specialist për Çështjet Ligjore, pranë Sektorit Juridik, në Drejtorinë Juridike, Sigurisë dhe Burimeve Njerëzore, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Juridike, në Institucionin e Presidentit të Republikës – kategoria e pagës III – B.
  2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR
  3. njoftim per shpallje, specialist per çeshtjet ligjore