INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TE REPUBLIKES, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, për pozicionin:

  1. Pergjegjes i Sektorit te Burimeve Njerezore dhe Perpunimit te lnformacionit, ne Drejtorine Juridike, Sigurise dhe Burimeve Njerezore, ne Drejtorine e Pergjithshme te Sherbimeve Juridike, ne Institucionin e Presidentit te Republikes, – kategoria e pages III-a
  2. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Vend vakant Presidenca