INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.5.2013 “Për Nëpunësin  Civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, njofton se;

a) Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Administrimit

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim vend i lire Drejtor Finance 21.8.2023