GJYKATA KUSHTETUESE, VEND I LIRË PUNE

Në zbatim të Ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, neni 22 dhe 26, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, bazuar në ligjin nr. Ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 13, datë 13.09.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për një vend të lirë pune në pozicionin:

 

Asistent/e i/e Sekretarit të Përgjithshëm – kategoria III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Njoftim FINAL asistente SP-03.02.2023