GJYKATA KUSHTETUESE KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT, VEND I LIRE PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 35/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar, si dhe vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 39, datë 24.01.2024 “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2024, në njësitë e qeverisjes qendrore”,

  • Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist”, me kontratë të përkohshme pune, në zyrën e protokoll/arkivës, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse;

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 2. Shpallje vend vakant – Specialist 2024