GJYKATA KUSHTETUESE, KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT, VEND I LIRE PUNE

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 35/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar:

 

 

– Shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist IT” në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimet Mbështetëse

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje vende vakante 1 pozicione -Spec IT 1- 16.08.2023