BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bashkia Kamez shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet: Specialist Jurist prane Njesise Administrative Paskuqan. Me […]

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA PROFESIONALE SHERBIME KORÇE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, dt.27.05.2022, “Për mënyrën e […]

PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT

Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi, në kuadër të Programeve të Nxitjes së Punësimt, fillon zbatimin e Programit të Vetëpunësimit. Ky program do të zbatohet në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.  Nr. 348, datë 29.4.2020: “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes nëpërmjet vetëpunësimit”.   Programi i Vetëpunësimit […]

PROGRAMI I PUNËVE PUBLIKE NË KOMUNITET

Në zbatim të Programit të Qeverisë Shqiptare, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për aplikimin në Programet e Nxitjes së Punësimit, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA) në Buletinin e njoftimeve Publike Nr.45 datë 29.03.2021, ka publikuar shpërndarjen e fondeve të akorduara nga Buxheti i Shtetit për Programet e Nxitjes së Punësimit për vitin 2021 […]

PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT PËR VITIN 2021

Në zbatim të Programit të Qeverisë Shqiptare dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për aplikimin në Programet e Nxitjes së Punësimit, AKPA në Buletinin e Njoftimeve Publike të APP  Nr.45 datë 29.03.2021, ka njoftuar në lidhje me fondin e akorduar nga Buxheti i Shtetit për Programet e Nxitjes së Punësimit për vitin 2021 dhe hapjen […]

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME TEKNIKE PROFESIONALE “DEMIR PROGRI”, KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit “, të ligjit nr.15/2017, “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.07.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr.14 , datë 27.05.2021, […]

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla e mesme profesionale “Ali Myftiu” Elbasan Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për […]

Bashkia Korçë Vend i Lire Pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII të VKM-së nr. 243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Korçë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në […]

Kuvendi Vend i lire pune

NJOFTIM PËR VEND PUNE A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i […]

Bashkia Mirditë Verifikim Paraprak

Në zbatim nenit 22, 23, 24, 25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për  pranimin, levizjen paralele  periudhn e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive te nepunsëve civil”, ndryshuar me VKM nr.746 dt.18.12.2018, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin: 1- Specialist ndërtimi (inxhinier […]