BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bashkia Kamez shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Specialist Jurist prane Njesise Administrative Paskuqan. Me Kategori page III-a/ IV-b
  • Specialist Jurist prane drejtorise se Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit. Me Kategori page III-a/ IV-b
  • Specialist Jurist prane drejtorise Taksave dhe Tarifave Vendore. Me Kategori page III-a/ IV-b
  • Specialist Jurist prane sektorit Gjyqesore, drejtoria e Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik. Me Kategori page III-a/ IV-b
  • Specialist Jurist prane drejtorise se Emergjencave Civile dhe Strehimit. Me Kategori page III-a/ IV-b
  • Drejtor prane drejtorise se Ndihmes Ekonomike dhe Çeshtjeve Sociale. Kategoria e pagës II- b.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje