AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e nëpunësve të nivelit të ulët dhe të mesëm drejtuese” i ndryshuar, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë, […]

INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” lutem shpalljen ne faqen tuaj te web te rezultateve paraprake per pranim ne sherbimin civil, per pozicionet si me poshte: 1.      Kodi 158_Specialist, Sektori i Regjistrit Statistikor te Ndermarrjeve, Drejtoria […]

INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.5.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe […]

BASHKIA TIRANE , REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të Ngritje në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në […]

Bashkia Kuçovë, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

(Inspektor i Auditit te Brendshem)     Lloji i diplomës “Shkenca ekonomike” niveli minimal i diplomës “MasterProfesional”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar Njësia e Menaxhimit të […]

BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në […]

BASHKIA KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve njofton se për pozicionin:   · 1 (një) Specialist në Sektorin e Strehimit Social në Drejtorinë e Strehimit […]

BASHKIA DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Njoftim për procedurën e lëvizjes paralele për konkurimin e datës 25.11.2022   Për procedurën e lëvizjes paralele , pozicioni :Specialist në Sektorin e Buxhetit , Drejtoria e Buxhetit, nuk ka fitues. Vazhdon procedura për pranimin nga jashtë shërbimit civil për të gjitha pozicionet.

BASHKIA VORË, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësit civil” i ndryshuar, VKM-së nr. 242 date 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, po ju dërgojmë për publikim në Portalin “Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive” njoftimin për fituesit për procedurën e ngritjes në detyrë/ […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e nëpunësve të nivelit të ulët dhe të mesëm drejtuese”, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, pranë Këshillit të Lartë të […]