Categories
Shpallja e fituesit

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22, 23 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive:

NJOFTON:

Në përfundim të konkurrimit me procedurën pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin Specialist në Sektorin e Monitorimit dhe Arkivës, Drejtoria e Mbikëqyrjes të zhvilluar në datën 29.09.2022, u shpall fitues kandidati:

Znj. Igis Nurja.

Categories
Shpallja e fituesit

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Shpallje fituesi

“Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Transparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së

Kategoria e pagës III-a

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, Njësia Përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë/pranim nga jashtë shërbimit civil njofton se kandidate fituese është

· Znj. Viola Kojani

Categories
Shpallja e fituesit

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut III të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Për procedurën Ngritje në Detyrë për vendin e lirë të punës së kategorisë së ulët drejtuese Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionet si më poshtë:

– Drejtor, Drejtoria Juridike Kategoria e pagës II-b

Kandidat fitues është :

Brikena Leqejza 90 pikë

– Drejtor, Drejtoria e Turizmit Kategoria e pagës II-b

Kandidat fitues është :

Jorida Kurti 90 pikë

– Drejtor, Drejtoria Drejtoria e Administrimit të Sistemeve,

Menaxhimit të Z1 N,Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit

Kategoria e pagës II-b

Kandidat fitues është :

Jaser Sokoli 83 pikë

 

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionet si më poshtë:

– Përgjegjës, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës Kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Edlira Vajushi 90 pikë

– Përgjegjës, Njësia e Administrimit të Borxhit Tatimor , Drejtoria e të Ardhurave

kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Fisnik Bushati 83 pikë

– Përgjegjës, Sektori i Kontabilizimit dhe Rakordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Elma Piraniqi 90 pikë

– Përgjegjës, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit

Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Alban Neziri 73 pikë

– Përgjegjës, Sektori i Marketingut dhe Shërbimeve për Vizitorin, Drejtoria e Turizmit

kategoria e pagës III-a

Pa asnjë kandidat fitues

– Përgjegjës, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

kategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

Jozef Kulla 73 pikë

– Përgjegjës, Sektori Planifikimit të Mirembajtjes së Infrastrukturës

Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

Kategoria e pagës III -a

Kandidat fitues është :

Bardha Jukni 85 pikë

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar,

Bashkia Shkodër në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive shpall kandidatët fitues si më poshtë vijon :

 

-2 (dy) Specialistë- Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor

 

kategoria e pagës  III-b

Zojë Pjollaj                    me     75       pikë

Gazmira Rexha              me    75       pikë

Franc Pici                       me    73       pikë

Elidona Nika                      me     72       pikë

 

 • 1 (një) Specialist, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin,

 Drejtoria e Financës,

                                                                                                            kategoria e pagës  III-b

Nevila Turmetaj          me   82             pikë

Malvina Erkaçej          me   75             pikë

Odiola Begani             me   74             pikë

 

 

 

 

-1 (një) specialistë, Sektori i Administrimit të Borxhit Tatimor dhe Masave Shtrënguese, Drejtoria e të Ardhurave                                                      

    kategoria e pagës  III-b

 

pa asnjë kandidat fitues

 

-1 (një) specialist, Specialist i promovimit të zhvillimit ekonomik lokal, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit

kategoria e pagës  III-b

Mirza Beqiri    me   80             pikë

 

 

 • 2 (dy) Inspektor Lagjeje,

kategoria e pagës  III-b

Stivi Draçini     me   72             pikë

 

 • 2 (dy) Specialistë, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit

                                                                                                              

    kategoria e pagës  IV-a

Ditmira Sinori             me   77             pikë

Kevin Lesha                me   75             pikë

Geneld Rroji               me   73             pikë

 

-1 (një) Specialist, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, për shërbimet sociale, shëndetit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,                                                                                                         

Esmeralda Zeneli        me   80             pikë

Edona Mulla                me   79             pikë

 

-1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,                                                                                                          

kategoria e pagës  III-b

Xhulio Haxhija            me 75             pikë

 

 

 

-1 (një) Specialist i Artit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

kategoria e pagës  IV-a

pa asnjë kandidat fitues

 

 

 • 2 (dy) Inspektorë, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve,

 

kategoria e pagës  III-b

Gentian Plepi              me   81             pikë

Klotilda Ulndreaj        me   73             pikë

Saira Hallunaj                         me   72             pikë

Blerina Kashi              me   71             pikë

 

 • 2 (një) specialistë- Drejtoria e Mjedisit

kategoria e pagës  III-b

Ambra Tukaj               me   78            pikë

Klodiana Vathej          me   75             pikë

Ledi Hyseni                 me   74           pikë

Ueda Bala                   me    72           pikë

Blerina Kashi              me   71             pikë

 

 • 1 (një) Specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

     kategoria e pagës  III-b

 

pa asnjë kandidat fitues

 

 

 

-2 (dy) Specialistë të Njësisë të Monitorimit të Shërbimeve Publike Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes të investimeve në Infrastrukturë, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës.

kategoria e pagës  IV-a

Elis Camaj                   me  72             pikë

Geri Naku                   me  72            pikë

Blerina Kashi              me   71             pikë

 

 

 • 1 (një) specialist, Sektori i Koordinimit të investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve,                                                           

  kategoria e pagës  III-b

Ermela Murataj          me   75             pikë

 

 

 • 1 (një) Specialist, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

kategoria e pagës  III-b

Ormira  Domnori        me   83             pikë

 

 • 1 (një) Specialist, Sektori planifikimit të mirëmbajtjes se Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

   kategoria e pagës  III-b

Arbër Kraja                 me   78           pikë

 

 

-2 (një) specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

               kategoria e pagës  III-b

Suad Mati                    me  75            pikë

Categories
Shpallja e fituesit

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ KOLIN GJOKA “ LEZHË, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Përkrijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,ju njoftojmë per listen e kandidateve sipas rendit analfabetik per secilen nga drejtimet si me poshte:

 • Mësimdhënës të formimit praktik , drejtimi TIK,me kohe te plote, 1 (një) person

 

 • Gladiola Veseli

 

 • Mësimdhënës të formimit teorik- praktik , drejtimi Shërbime Sociale dhe Shëndetësore ,me kohe të pjesshme, (12orë/jave), 1(një ) person

 

 • Shpresa Molla
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3748.1
Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Tiranë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

11-Specialist,Sektori i Analizës dhe Raportimit ,Drejtoria e Buxhetit,Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1-Anisa Nenada

2-Arsiva Qefalia

3-Besmira Verri

4-Blerta Kurti

5-Elona Haxhimihali

6-Enea Dhimitri

7-Hilendi Nurja

8-Inis Hunçi

9-Marjan Luli

10-Shpresiona Shima

11-Xhulja Dedndreaj

Testimi do të zhvillohet më datë 14/10/2022, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17/10/2022 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Bashkia Tiranë, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

10-Specialist,Sektori i Asistences Ligjore e Legjislacionit,Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Asteve dhe Legjislacionit, Bashkia Tiranë, Kategoria III-b

Kandidati /Kandidatët i/e kualifikuar është/janë

1-Alfrida Shaha

2-Armeneza Dushaj

3-Dorela Lazaj

4-Ergreta Beshi

5-Evelina Torba

6-Glenis Cobo

7-Irena Dautaj

8-Kiara Pasha

9-Mateo Agolli

10-Mevi Dibra

11-Mikena Karati

Testimi do të zhvillohet më datë 15/10/2022, ora 11:00 Bashkia Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/10/2022 , ora 12:00 Bashkia Tiranë.

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Kukës, Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Kukës, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë në shërbimin civil, ne pozicionin :

– Drejtor i Drejtorise se Menaxhimit te Burimeve Njerezore, Kategoria e pages II-b

Shpall fitues me 83 pike

1. Fadil Morina

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për procedurën e shpallur për konkurim për pozicionet:

1. Specialist i Rinisë, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Drejtoria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Bashkia Lezhë, kategoria IV-a.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit janë:

1. Vjollca Shtimja

Intervista do të zhvillohet, në datën 10.10.2022 ora 13:00, në sallën e Qëndrës Kulturore të Fëmijëve Lezhë.

Categories
Shpallja e fituesit

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE “ HYSEN ÇELA” DURRËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme teknologjike “Hysen Çela” ju njofton krijimin e vendit të lirë per pozicionin

– Pozicioni: mësues  i  praktikës  profesionale  drejtimi  Hoteleri-Turizëm ( Bar-Restorant )

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3984

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për procedurën e shpallur për konkurim për pozicionin:
1. Specialist Veterinar në Sektorin e Mbrojtjes së Konsumatorit, Kontrollit Veterinar dhe Ushqimor, Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, Bashkia Lezhë-kategoria IV-a.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbimin civil.