BASHKIA KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil […]

Kontrolli i Lartë i Shtetit, Rezultatet e verifikimit paraprak

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në zbatim të Ligjit 152/2013, “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, VKM-së nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të ndryshuar, ka zhvilluar verifikimin paraprak të kandidatëve për pozicionet vakante në KLSH të shpallura me Urdhrin e Brendshëm të Kryetarit të KLSH nr. […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të nenit 22, të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe në pikat 2, 3 dhe 4, të Kreut IV, të Vendimit Nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranim, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore dhe i trajnimeve, […]

AUTORITETI I KONKURRENCËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, neni 25 dhe 26, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me të fundit 748, datë 19.12.2018,   Autoriteti i Konkurrencës njofton se:   Pas […]

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të pikës 4 dhe 6, të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, dhe të pikës 24 dhe 43, të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Institucioni […]

BASHKIA SHKODËR, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar; Bashkia Shkodër, pas verifikimit paraprak të […]

BASHKIA PUSTEC, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”I ndryshuar ,si dhe të Kreut II të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në përfundim të procedures së pranimit nga jashte ne nivelin ekzekutiv në shërbimin civil […]

AGJENCIA KOMBËTARE TË PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar, Urdhërit të Kryeministrit nr.66, datë 19.05.2023 “Për miratimin […]

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE VLORË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar, Urdhërit të Kryeministrit nr.66, datë 19.05.2023 “Për miratimin […]

Bashkia Vlore, Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar konkurrimin me procedurën e […]