BASHKIA VORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar) neni 22 dhe 25, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18/03/2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, perjudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive“. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vorë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

1 (një) Specialist në Sektorin e Bujqësisë, Kullimit, Diga, Veterinarisë, kategoria e pagës IV-B

1 (një) Specialist Veteriner në Sektorin e Bujqësisë, Kullimit, Diga, Veterinarisë, kategoria e pagës IV-B

1 (një) Specialist në Sektorin e Emergjencave Civile, kategoria e pagës IV-A

1 (një) Specialist në Sektorin e Çështjeve Ligjore dhe Trajtimit të Ankesave, kategoria e pagës IV-A

1 (një) Specialist Kordinator (Vendor) në Njësinë Për Mbrojtjen e Fëmijëve, pranë Drejtorisë së Politikave Sociale dhe Strehimit, kategoria e pagës IV-B

1 (një) Specialist në Sektorin e Monitorimit dhe Zbatimit të Buxhetit, pranë Drejtorisë së Menaxhimit Financiar, kategoria e pagës IV-A

1 (një) Specialist në Sektorin e Planifikimit të Buxhetit, pranë Drejtorisë së Menaxhimit Financiar, kategoria e pagës IV-A

1 (një) Specialist në Sektorin e Projekteve dhe Implementimit të Politikave të BE pranë Drejtorisë së Mardhënieve me Publikun dhe Integrimit të Politikave të BE-së, Kategoria e pagës IV-B

1 (një) Specialist Nënpunës Vendor (PMF) në Njësinë Për Mbrojtjen e Fëmijëve, pranë Drejtorisë së Politikave Sociale dhe Strehimit, kategoria e pagës IV-B

1 (një) Specialist Protokolli në Sektorin e Protokoll- Arshivës pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, kategoria e pagës IV-A

1 (një) Specialistë pranë Sektorit të Personelit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore Kategoria e pagës IV-A

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje_vende_vakante