BASHKIA VORË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” ligjit Nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake”, ligji nr.7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë” I ndryshuar, Bashkia Vorë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në proçedurat për plotësimin e vendeve vakante në Policinë Bashkiake si më poshtë:

  •  1 ( një) punonjës të policisë bashkiake.

Per me teper klikoni linkun bashkangjitur: shpallje pozicion pune e re (2)