BASHKIA VLORE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, të Kreut II dhe III të VKM nr.242, datë 18.03.2015 me ndryshime, si dhe Vendimit të Kryetarit Bashkisë nr. 39, datë 15.04.2024 “Për pranim në konkurim të kandidatëve jashtë shërbimit civil”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe për pranimin e kandidatëve jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit: Klasa II B

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.shpallje drejtor