BASHKIA TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr. 45425 datë 29.12.2023 për miratimin e strukturës dhe organikes te Aparatit të Bashkisë së Tirane” Bashkia e Tiranës shpall procedurat e konkurimit për vendet e lira:

  • Magazinier, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Krrabë.
  • Roje, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Zall Bastar
  • Punonjës Arkivist-Protokoll, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative, Njësia Bashkiake Nr. 7

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Emailing_ SHPALLJE me kontrate magazinier NJA Krrabe, SHPALLJE me kontrate roje Zall Bastar, SHPALLJE me kontrate arkivist protokoll