BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Agjencia e Shërbimeve Funerale shpall procedurën e konkurimit për gjashtë vende të lira pune për pozicionin:

Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Baldushk

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Bërzhitë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Dajt

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Farkë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Kashar

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Krrabë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Ndroq

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Petrelë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Pezë

2 (Dy) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Shëngjergj

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Vaqarr

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall – Bastar

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall – Her

1 (Një)  varrezash në Sektorin Sharrë

PER ME TEPER KLIKONI LINKUN BASHKENGJITUR:

A.SH.F Njoftime per vende te lira pune