Bashkia Skrapar, Plani vjetor të pranimeve në Shërbimin Civil

Në mbështetje të nenit 64, germa‘j”,ligjitNr. 139/2015,datë 17.12.2015 “Përvetëqeverisjen Vendore”, neneve 18 dhe 19 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, indryshuar, të pikës 11 të VKM-së Nr. 108,datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit nëshërbimin civil”, Vendimit nr.16, datë 13.04.2022 “Për miratimin e strukturës së Bashkisë Skrapar dhe të njësive shpenzuese në varësi të saj për vitin 2022”, me propozim tëNjësisë të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, për “Planin vjetor të pranimeve në Shërbimin Civil në Bashkinë Skrapar”, përvitin 2022”,

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR PLANI VEPRIMIT per Sherbimin Civil 2023