BASHKIA SHKODER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te nenit 26, te ligjit nr.152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil” i
ndryshuar, Kreut II, III, te VKM nr. 242. date 18.03.2015 Per plotesimin e vendeve te lira ne
kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese” te ndryshuar, Bashkia Shkoder shpall proceduren
e levizjes paralele dhe ngritjes ne detyre per kategorine e ulet drejtuese dhe te mesme
drejtuese per pozicionin :

  • 1 (nje) Pergjegjes, Sektori i Planit te Pergjithshem dhe Planeve te detajuara Vendore, Drejtoria e Pergjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit
    kategoria III-a
  • 1 (nje) Pergjegjes, Sektori i Burimeve Njerezore, Drejtoria e Pergjithshme Juridike,
    Burimeve njerezore dhe sherbimeve mbeshtetese, kategoria III-a
  • 1 (nje) Pergjegjes, Sektori i Rinise, Drejtoria e Arsimit dhe Rinise, Drejtoria
    Pergjithshme e kultures arsimit rinise dhe sportit, kategoria III-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 158-164 165-171 -172-175