BASHKIA RROGOZHINË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Rrogozhinë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1 (një) përgjegjës të Sektorit të Turizmit, Kategoria e pagës III-b
  • 1 (një) përgjegjës të Sektorit të Administrimit, Vleresimit Kontabilizimit e te Ardhurave,  Kategoria e pagës III-a/1.
  • Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bashkia Rrogozhinë) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:
  • 1 specialist protokolli në Sektorin e Marredhenies me Publikun në Drejtorinë Juridike dhe Burimeve Njerëzore . Kategoria e pagësIV-a
    3 specialist arkive/protokoll (njesie)  në Sektorin e Marredhenies me Publikun
  • 4 specialist në Sektorin Juridik në Drejtorinë Juridike dhe Burimeve Njerëzore . Kategoria e pagësIV-a
  • 1 specialist, Në Drejtorinë e Politikave Urbane Kategoria e pages IV-a

 

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18/03/2015, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Rrogozhinë, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në Shërbimin Civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

  •  2 (dy) Specialistë Auditi në Sektorin e Auditit të Brendshëm, Bashkia Rrogozhinë, kategoria e pagës IV-a.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: kerkese per publikim