BASHKIA ROSKOVEC, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II, III, IV dhe V, të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Roskovec shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe e pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 1. Specialist Arkivist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Juridike, Kategoria e pagës IV-a.
 2. Specialist Bujqësie në Zyrën e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës,  Kategoria e pagës IV-
 3. Specialist i Auditit të Brendshëm në Sektorin e Auditit të Brendshëm, Kategoria e pagës IV-a.
 4. Specialist i Sekretari-Arkivit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Juridike, Kategoria e pagës IV-a.
 5. Specialist i Tatim-Taksave në Njësinë Administrative Kuman në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, Kategoria e pagës IV-a
 6. Specialist i Tatim-Taksave në Njësinë Administrative Kurjan në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, Kategoria e pagës IV-a
 7. Specialist i Tatim-Taksave në Njësinë Administrative Strum në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, Kategoria e pagës IV-a
 8. Dy vende pune në pozicionin Specialist Inxhinier/Arkitekt në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës IV-a.
 9. Specialist IT dhe i Statistikave në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Marrëdhenieve me Publikun, Kategoria e pagës IV-a.
 10. Specialist Jurist për Lejet e Ndërtimit në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës IV-a
 11. Specialist për Bizneset në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, Kategoria e pagës IV-a.
 12. Specialist për Emergjencat Civile në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Zbatueshmërisë së Investimeve, Kategoria e pagës IV-a.
 13. Specialist për Kontabilitetin në Drejtorinë Ekonomike, Kategoria e pagës IV-a.
 14. Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale dhe Qendrës Social-Komunitare, Kategoria e pagës IV-a.
 15. Specialist për Mbrojtjen e Mjedisit në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,  Kategoria e pagës IV-a
 16. Specialist për Menaxhim Pronash në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Kategoria e pagës IV-a.
 17. Specialist për Ndjekjen e Investimeve në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Zbatueshmërisë së Investimeve, Kategoria e pagës IV-a.
 18. Specialist për Planifikim Buxhetor në Drejtorinë Ekonomike, Kategoria e pagës IV-a.
 19. Specialist Jurist për Procedurat Gjyqësore në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Juridike, Kategoria e pagës IV-a.
 20. Specialist për Projektet Sociale dhe Koordinatore për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Marrëdhenieve me Publikun, Kategoria e pagës IV-a.
 21. Specialist për Prokurimet Publike në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Zbatueshmërisë së Investimeve, Kategoria e pagës IV-a.
 22. Specialist për Strehim Social/Çështje Ligjore në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Çështjeve Juridike, Kategoria e pagës IV-a
 23. Specialist për Vullnetarizmin, Diasporën, Migracionin dhe Rininë në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Marrëdhenieve me Publikun, Kategoria e pagës IV-a.
 24. Specialist Transporti Rrugor në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, Kategoria e pagës IV-a.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Bashkia Roskovec, dergohen per publikim shpalljet ne Sherbim Civil ne kategorine Ekzekutive