BASHKIA PUSTEC, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Pustec shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist IT-së ne sektorin e Burimeve Njerezore ,kategoria IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1.-Publikim-vendi-i-lire-Pergjegjes-Sektori-IT