BASHKIA POLIÇAN, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Poliçan shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, per pozicionin:

 

· Specialist Arkitekt në Bashkinë Poliçan.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

shpallje specialist arkitekt