BASHKIA MALLAKASTËR, VEND I LIRË PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015,date 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07 2019 ”Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhë Shpetimin”, “Emërimi,lirimi dhe përjashtimi I personeli të Shërbimit të MZSH-së”, vendimit Nr.08 datë 29.12.2022 “Për miratimin e strukturës, organikës, kategoritë/klasat e pagave për punonjësit e Bashkisë Mallakastër, institucioneve në varësi, funksioneve të transferuara dhe të deleguara për vitin 2023, Bashkia Mallakastër njofton se në Sektorin e MZSH-sës shhpallen 1 (një) vend I lire pune në nivelin bazë në pozicionin:

 

· Luftues/shpëtues 1(një) pozicion,në nivelin bazë,

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

shpallja zjarrfiksja shkurt 2022 (1)