Bashkia Mallakastër, Plani vjetor i pranimeve në shërbimin civil

Në mbështetje të Neni 64,gërma J Ligjit Nr. 139/2015,datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neneve 18 dhe 19 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil”,i ndryshuar, të pikës 11 të VKM-së Nr. 108,datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKB nr.61 datë 21.12.2023”Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të Bashkisë Mallakastër,VKB Nr.64 datë 21.12.2023’’ Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve dhe buxhetit të vitit 2024 ”; konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr. 1290/1 Prot,datë 28.12.2023, dhe Vendimin Nr.10 datë 29.12.2023 “Për miratimin e strukturës, organikës, kategoritë/klasat e pagave për punonjësit e Bashkisë Mallakastër, institucioneve në varësi, funksioneve të transferuara dhe të deleguara për vitin 2024, raportit të NJMB-së për “Planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil ne Bashkinë Mallakastër, për vitin 2024”,sipas listës së mëposhtme të pozicioneve me kategoritë ,klasat dhe grupet përkatëse të administrimit.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR BASHKIA MALLAKASTËR,PLANI VJETOR I SHERBIMIT CIVIL PER VITIN 2024 (1)