BASHKIA LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

  • Specialist për asistencen ligjore dhe përfaqësimin në gjykatë , Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve , Kategoria e pagës III-b
  • Specialist te pritjes dhe informimit te publikut (Kategoria e pages III-b)  Drejtoria e Marredhenieve me Publikun
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje vende te lira