BASHKIA LIBRAZHD, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” , VKM nr.520 datë 25.07.2019 “ Për miratimin e Rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin “ , Kreu i III “ Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes për emërim , lirim pezullim dhe përjashtimin nga Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi ”, VKB Nr. 101 datë 29/12/2021 “Për miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2022 ”, Urdhërit të kryetarit të bashkisë nr. 978 datë 31 /12 /2021 “Për miratimin e strukturës organizative të bashkisë viti 2022” , I ndryshuar , Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Librazhd , njofton se në Drejtorinë e MZSH-së shpallen:

– 2 ( dy ) vende të lira pune në pozicionin :

– Personel drejtimi automjeti zjarrfikës , 1 ( nji ) pozicion ( niveli bazë )
– Personel zjarrfikës , operues , luftues , shpetues , 1 ( nji ) pozicion ( niveli bazë )

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE