BASHKIA KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”, Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”

  • Bashkia Korçë shpall 2 (dy) vende vakante shofer/zjarrfikës në shërbimin vendor të MZSH-së Korçë.
  • Bashkia Korçë shpall 1 (një) vende vakante në shërbimin vendor Zjarrfikës luftues shpëtues në shërbimin vendor të MZSH-së Korçë
  • Bashkia Korçë shpall 1 (një) vend vakant në nivelin bazë të shërbimit vendor të MZSH-së Korçë,punonjës informacion

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim per publikim