BASHKIA KONISPOL, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar ,si dhe të Kreut II, IV, dhe VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015”Per pranimin ,levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive, Zyra e Burimeve Njerëzore shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  •  Specialist për Menaxhimin Pyjor dhe Kullosor – kategoria e pages IV-a
  • 1 (nje) Specialist i Integrimit Europian Bashkia Konispol-kategoria e pages IV-a
  • 1 (nje) Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe Mbrojtjes Sociale, Bashkia Konispol-kategoria e pages IV-a
  • 1 (nje) Specialist Arkive, Bashkia Konispol-kategoria e pages IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje