BASHKIA KAVAJE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te nenit 22 dhe te nenit 25, te Ligjit Nr. 152/2013, “Per nepunesin civil” i ndryshuar,
Bashkia Kavaje, shpall procdurat e lcvizjes paralele dhe pranimit nc sherbimin civil per
pozicionin:

  • Specialist Jurist” ne Sektorin .luriclik ne Drcjtorine Ligjore ne Bashkine Kavaje.
    – Kategoria e pages lll-b.
  • Specialist ne Sektorin e Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne Drejtorine e Burimeve Njerezore
    dhe te Sherbimeve Mbeshtetese ne Bashkine Kavaje.
    Kategoria e pages IIIb.

Ne zbatim te nenit 32 te Ligjit Nr. 152/2013, “Per nepunesin civil”, i ndryshuar si dhe te Kreut III, VIII te Vendimit Nr. 118, date 05/03/2014 “Per procedurat e emerimit, rekrutimit, menaxhimit dhe perfundimit te marredhenies ne sherbimin civil te nivelit te larte drejtues dhe te anetareve te TND-se, Bashkia Kavaje, shpall procedurat e ngritjes ne detyre ose pranimit nga jashte ne sherbimin civil per pozicionin:

  • Sekretar i Pergjithshem

Kategoria e pages I-b.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Bahkia kavaje 1 Bashkia Kavaje 2  Bashkia kavaje shpallje 3