BASHKIA KAMËZ, VENDE TË LIRA PUNE

Në zbatim 89/2022 “Policine Bashkiake”, kreu III, të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, Vendimit nr. 452 datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”, Vendimit nr.230 datë 04.03.2024 “Për miratimin e struktures Organizative te Bashkise Kamez . Bashkia Kamëz shpall konkursin për vendet e lira të punës per pozicionet :

  • 1 pozicion pergjegjes prane sektorit te Qarkullimit Rrugor.
  • 7 pozicione “Polic” prane drejtorise se Policise Bashkiake

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Pozicionesh Policie Bashkiake