BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bashkia Kamez shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Specialist Statistike. Me Kategori page III-a/ IV-b
  • Specialist Investimesh ne drejtorine e Projekteve dhe Investimeve. Me Kategori page III-a/ IV-b
  • Specialist Projektesh ne drejtorine e Projekteve dhe Investimeve. Me Kategori page III-a/ IV-b
  • Specialist Strehimit prane Njesise Administrative Paskuqan. Specialsit Strehimi prane Lagjes nr. 1 . Me Kategori page III-a/ IV-

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civile të vitit 2023, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Bashkisë nr.29, datë 17.01.2024, me numrin e pozicioneve të kategorisë së ulët dhe të mesme drejtuese të cilat do të jenë të hapura për konkurim dhe për pranim nga jashtë shërbimit civil”, i ndryshuar, shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  • Pergjegjes i sektorit te Statistikes. Kategoria e pagës III- a.
  • Pergjegjes i sektorit te Liçensave. Kategoria e pagës III- a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Informim