BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bashkia Kamez shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

Specialist Kadastre ne drejtorine e Kadastres, Bordit te Kullimit & Menaxhimit dhe Administrimit te Aseteve. Me Kategori page III-a/ IV-b

Specialist prane sektorit te Integrimit ne BE dhe Projekteve te Huaja ne drejtorine e Drejtoria e Integrimit te BE-së dhe Projekteve te Huaja dhe Zhvillimit Ekonomik. Me Kategori page III-a/ IV-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje procesure specialist kadastre

Shpallje specialist Integrimi