BASHKIA KAMËZ, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bashkia Kamez shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Specialist Finance& Buxheti, drejtoria e Finances dhe Kontabilitetit, me Kategori page III-a/ IV-b.

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje procedure per specialist Finance