BASHKIA HIMARË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II, III, IV dhe VII, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018, Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

· 1 (një) specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave, në drejtorinë e të ardhurave – Kategoria e pagës IV-a.

· 1 (një) inspektor kontabilizimi dhe verifikimi të biznesit, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave, në drejtorinë e të ardhurave – Kategoria e pagës IV-a.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil per specialist i statistikave dhe borxhit

Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil per inspektor kontabilizimi dhe verifikimi te biznesit