BASHKIA FIER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te Nenit 26, te Ligj it 152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar, si dhe te Kreut II dhe III,
te Vendimit Nr. 242, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Bashkia Fier shpall procedurat e levizjes paralele, ngritjes ne detyre dhe pranimit ngajashte per pozicionin:

 • Drejtor i Drejtorise se Hartimit te Projekteve dhe Infrastruktures, kategoria e II-b
 •  Drejtor i Drejtorise se Administrimit, Mbrojtjes se Tokes Bujqesore dhe Veterinarise, kategoria
  e II-b
 • Pergjegjes Sektori ne Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore, kategoria III-a

Ne zbatim te Ligjit Nr. 152/2013, “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II, III, IV dhe
VII, te Vendimit Nr. 243, date 18/03/2015, Bashkia Fier shpall procedurat e levizjes paralele dhe
pranimit ne sherbimin civil per pozicionet:

 • 1 Specialist ne Drejtorine e Menaxhimit te Pronave, kategoria III-b
 • 1 Specialist ne Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore ne, kategoria III-b
 • 2 Specialiste ne Drejtorine e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Sistemit te
  Adresave, Transportit Publik dhe Sinjalistikes Rrugore, kategoria lll-b
 • 1 Specialist ne Drejtorine e Prokurimeve, kategoria III-b
 • 1 Specialist ne Drejtorine e Vleresimit te Ofertave dhe Raportimit te Zbatimit te
  Kontratave, kategoria III-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje per vende te lira pune ne Bashkine Fier (3)