BASHKIA DIMAL, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, , të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  • Drejtor i Drejtorisë së Shërbimit Publik, Kategoria e pagës II-b
  • Drejtor I Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financës, Kategoria e pagës II-b
  •  Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit të Projekteve dhe Imtegrimit Evropian, Kategoria e pagës II-b

 

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr. 242, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Institucioni Bashkia Dimal shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  •  Përgjegjës Sektori Audit i Brendshëm.

Kategoria e pagës III-a/1.

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Dimalshpall procedurën e konkurimit të hapur:

  •  Përgjegjës i Sektorit për Zhvillimin e Projekteve, dhe Integrimin Europian., Kategoria e pagës III-a/1

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 0-Shpallje Pergjegjes Zhvillim projektesh ,0. SHPALLJE per pergjegjes sektori audit i brendshem 0-shpallje drejtor zhvillimi evropian 2-shpallje drejtor finance 2-shpallje drejtori sherbimit publik