BASHKIA DELVINË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015’Për pranimin,Lëvizjen paralele, perjudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM –në nr. 746, datë 19.12.2018, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Delvine shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • 1 (një), Specialist i projekteve tw BE-sw – kategoria VI-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje BE-SE 2024