Bashkia Berat Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.434,  datë 07.07.2020 “Për miratimin e strukturës së  Drejtorisë së Mbrojtjes nga zjarri dhe Shpëtimin”,  Njësia e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat njofton se në Drejtorinë e MZSH-së shpallet:

1(një) Luftues, Shpëtuës, , në nivelin bazë, në Sektorin për  Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, në Drejtorinë  e MZSH-së,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje vend te lire Luftues, Shpetues 1