BASHKIA BERAT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive , për pozicionin :

  •  1(një) Specialist i Aktiveve dhe Magazinës në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave, kategoria e pagës IV-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Spcecialist Aktiveve dhe Magazines