BASHKIA BELSH, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, si dhe të kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  1. Inxhinier, në Drejtorinë per Planifikimin, Zhvillimin dhe Kontrollit të Territorit- kategoria: IV-a
  2. Inxhinier, në Drejtorinë per Planifikimin, Zhvillimin dhe Kontrollit të Territorit- kategoria: IV-a
  3. Specialist (Jurist) në Sektorin i Prokurimeve Publike
  4. Specialist (Jurist) në Sektorin i Prokurimeve Publike
  5. Specialist (Jurist) në Sektorin Juridik
  6. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil inxhinier Nr. 3
  7. 1. shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civi jurist