Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, Ligjit nr. 72/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit nr. 147, datë 20.2.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor’””, të ndryshuar dhe Urdhrit të Kryeministrit nr. 65 datë 19.05.2023 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor”, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor shpall konkurimin për pozicionin:

 

 

  • Përgjegjës në Sektorin e Kërkimit – Zhvillimit, në Drejtorinë e Kërkimit, Zhvillimit dhe Inovacionit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
  • Përgjegjës në Sektorin e Inovacionit, në Drejtorinë e Kërkim, Zhvillimit dhe Inovacionit, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Publikim Vende pune ne ASIG