AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

– (një) Specialist, në Sektorin e Kodifikimit dhe vlerësimit të Aplikimeve, në Drejtorinë Ligjore – kategoria III-b

· 1 (një) Specialist, në Sektorin e Përfaqësimit dhe Analizës Ligjore në Drejtorinë Ligjore, kategoria e pagës III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Per publikim