AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

· 1 (një) Specialist, në Sektorin e Legjislacionit Europian dhe Integrimit në BE , në Drejtorinë e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar – Kategoria IV-1

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje, Specialist, në Sektorin e Legjislacionit Europian dhe Integrimit në BE, në Drejtorinë Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar