AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive shpall procedurat për plotësimin e vendit të lire të kategorisë së ulët drejtuese, për pozicionin:

·  1 (një) Drejtor në Drejtorinë   e Integrimit dhe Legjislacionit Ndërkombëtar – Kategoria II-1.

·  1 (një) Drejtor në Drejtorinë   e Botimeve dhe Ndërveprimit – Kategoria II-1.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

 

Shpallje, Drejtor i legjislacioni ndërkombëtar 2023

shpallje-Drejtor -botimeve dhe nderveprimit