BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

Rezultatet e  konkurimit për Policë në Policinë Bashkiake.   NR. Emër Mbiemër Pozicioni Pikët e testimit Pikët për dokumentacionin Pikët e intervistës Totali i pikëve 1 Klodiana  Sulejmanasi Polic 42 25 30 97 2 Ledjo       Selimi Polic 42 25 30 97 3 Anxhelo   Kellici Polic 41 25 30 96 4 Alban       Lila Polic 39 25 […]

BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ i ndryshuar , Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë  në kategorinë […]

Bashkia Tiranë, Vende te lira pune

Përgjegjës Sektori, Sekori i Projekteve dhe Praktikave, Drejtoria e Trajnim Zhvillimit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a Specialist, Sektori i Përgatitjes së Aplikimeve për Leje për Rindërtim,Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit , Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria: III-b Drejtor, Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm,Emergjencave […]

BASHKIA BELSH, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni (Bashkia Belsh) shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:   1 Specialist/Inspektor,  Sektori  i Menaxhimit Financiar, […]