BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ i ndryshuar , Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë  në kategorinë e ulët drejtuese  për  pozicionin :

Drejtor,  Drejtoria Juridike    Kategoria e pagës II-b

 

Përgjegjës,  Sektorit të Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin Drejtoria e  Financës kategoria III-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1.Shpallje lev. paralel dhe ngritje ne detyre pergjegjes

1.Shpallje lkevizje paralele dhe ngritje ne detyre drejtor