Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Tiranë Rezultatet e verifikimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 606-Drejtor -Drejtoria e Rinise, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 601 Drejtor i Pergjithshem – Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi, Administrimit te NJA-ve dhe Emergjencave Civile Bashkia Tirane – Kategoria: II-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Aurel Cuko

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/11/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 611- Drejtor – Drejtoria e Sporteve, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tirane – Kategoria: II-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit