Categories
Shpallja e fituesit

Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procesit të ankimit, njofton se, për pozicionin:

1 (një) Specialist (Shërbime dhe Prokurime) në Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b.

 

Kandidatët fitues (të renditur sipas pikëzimit) janë:

 • Arbër Prenga 77 pikë
 • Malvina Shira 76 pikë
 • Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 14, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se, për pozicionin:
  • 2 (dy) Specialist në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – Kategoria III-b.

  Kandidati fitues është:

  • Kristo Sako
  • Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 14, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se, për pozicionin:
   • 1 (një) Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – Kategoria III-b.

   Nuk ka kandidat fitues.

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

GJYKATA KUSHTETUESE RISHPALLJE VENDI VAKANT

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar me vendimin nr.101/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, rishpall:

 

–  1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist protokoll/arkive”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim punesimi spesialist protokoll arkiv (1)

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA POGRADEC VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë  Institucionit të Bashkisë Pogradec në përfundim të verifikimit paraprak për procedurën e pranimit dhe ngritjes në detyrë  në kategorinë e mesme drejtuese,

Njofton se:

 1. Nuk është paraqitur asnjë kandidat për procedurën e pranimit dhe ngritjes në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin “ Drejtor”, pranë Drejtorisë së Çështjeve Juridike , Prokurimeve dhe Aseteve , Kategoria e pagës II-b, dhe për këtë arsye kjo procedurë mbyllet pa asnjë fitues.                                                              
Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Berat Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14, pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimin e Këshillit të Ministrave  nr.520 , datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, procesverbalin e konstatimit të komisionit të testimit për pranimin në nivelin bazë në shërbimin  e MZSH-së ,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore  njofton se për pozicionin  e mëposhtëm ;

 • Luftues, Shpëtuës, Drejtues automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për Shuarjen e Zjarrit dhe Shpetimin, në Drejtorinë  e MZSH-së, Bashkia Berat

Procedura  përfundon pa fitues dhe do të rishpallet  përsëri .

Categories
Shpallja e fituesit

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Verifikim paraprak

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, levizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), njofton se për pozicionin e punës :

Specialist i Çështjeve të Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë:

Z.Altin Shano do të vazhdojë konkurimin në procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.
– Znj. Silvana Leka do të vazhdojë konkurimin në procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.
Konkurimi:
– Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 09.12.2020 ora 10:00.
– Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 09.12.2020 ora 13:00.
Kandidatet do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit për Nivelin Ekzekutiv në AKEP- KPP, nëpërmjet vlerësimit të jetëshkrimit, vlerësimit me shkrim dhe intervistës së
strukturuar me gojë.

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidateve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:
a) për vlerësimin e jetëshkrimit (CV) të kandidateve, që konsiston në vleresimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë;
b) për intervisten e strukturuar me goje, deri në 25 pikë;
c) për vlerësimin me shkrim, deri në 60 pike;
Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, nese kandidati grumbullon më shume se (mbi 30 pikë e lart), nga vlerësimi me shkrim ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë dhe
vleresimin e jetëshkrimit. Komiteti, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin Specialist i Çështjeve të Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë.
Në rastet e kandidatëve me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 13, Kreu IV të Vendimit nr. 243, date 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e provës dhe emerimin në kategorinë ekzekutive”i ndryshuar.
Lista e fituesve me mbi 70 pikë (mbi70%) do të njoftohet në datën 09.12.2020.
Njoftimi do të publikohet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të AKEP në datën 15.12.2020.

2. Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), njofton se për pozicionin e punës :

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit dhe Inspektimit:

Z. Vasil Mitezi do të vazhdojë konkurimin në procedurën e ngritjes në detyrë.

Konkurimi:
– Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 04.12.2020 ora 10:00.
– Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 04.12.2020 ora 12:00.
Kandidatet do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyre në AKEP, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar, vlerësimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë.

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidateve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:
a. 20 pikë për dokumentacionin e dorëzuar;
b. 40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;
c. 40 pikë për vlerësimin me shkrim.
Komiteti, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit dhe Inspektimit.

Kandidati fitues, është ai që renditet i pari nga kandidatët që kanë marrë të paktën 70 pikë (70 %të pikëve). Në rastet e kandidatëve me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 23, Kreu
II të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar.
Lista e fituesve me mbi 70 pikë (mbi70%) do të njoftohet në datën 04.12.2019.
Njoftimi fituesit do të publikohet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të AKEP në datën 09.12.2020.

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KORÇË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit” , Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu  III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” Bashkia Korçë shpall 4 (katër) vende vakante  (jo shofer) në nivelin bazë të shërbimit vendor  të MZSH-së Korçë:

4 (KATËR) VENDE VAKANTE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

2 (DY) VENDE VAKANTE SHOFER/ZJARRFIKËS NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIT

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

archive (4)

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA KORÇË Verifikim paraprak

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • 1 (një) Specialist për kontrollin dhe mbledhjen e të ardhurave për njësinë administrative Lekas, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksave, Tarifave Vendore dhe Kontroll Territori, kategoria IV.a
 • 1 (një) Specialist për kontrollin dhe mbledhjen e të ardhurave për njësinë administrative Vithkuq, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksave, Tarifave Vendore dhe Kontroll Territori, kategoria IV.a
 • 1 (një) Specialist për kontrollin dhe mbledhjen e të ardhurave për njësinë administrative Voskop, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksave, Tarifave Vendore dhe Kontroll Territori, kategoria IV.a

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 • Distela Topi
 • Erisa Kajmak
 • Ledia Kallço
 • Nikol Gullamaci
 • Vasil Çifligu
 • Vendim Demçe
 • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11.2020, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
 • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 11.2020, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë 
 • Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

   

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit të arsimit parashkollor në drejtorinë e turizmit, teknologjive të informacionit, arsimit, migracionit dhe diasporas, katëgoria a/1

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit.(Nuk ka aplikant)!

   

 

 

Categories
Shpallja e fituesit

AVOKATI I POPULLIT SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut VIII dhe IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 05.03.2014 “Për Procedurat e Emërimit, Rekrutimit, Menaxhimit dhe Përfundimit të Marrëdhënies në Shërbimin Civil të Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues dhe të Anëtarëve të TND-së” i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit,

 

Njofton:

 

Në përfundim të procedurës të Emërimit në Nivelin e Lartë Drejtues në pozicionin “Nd/Komisioner” në Seksionin e Organeve të Administratës Qëndrore, të Pushtetit Vendor dhe të të Tretëve që Veprojnë për Llogari të Tyre, të zhvilluar në datën 13.11.2020 u  shpall fitues kandidati:

 

1.Znj.Olsa BRATI me 88 pikë.

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA ROSKOVEC VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 18; Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.108 datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbim civil” si dhe Vendimit të Sekretarit të Përgjithshëm Nr.1088 Prot.datë 24.02.2020 “Për planin vjetor të pranimeve në shërbim civil, në bashkinë Roskovec për vitin 2020” i ndryshuar,  po ju dërgojmë për publikim 3 (tre) shpallje për vende të lira pune në bashkisë Roskovec,  një shpallje për  kategorinë ekzekutive dhe një shpallje për nivelin e ulët drejtues , të listuara si më poshtë,

Ø  1 (nje) shpallje për “ Specialist Jurist”  në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Ø  1 (nje) shpallje për  “Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit dhe Lejeve të Ndërtimit” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.

Ø  1(një) shpallje për “Përgjegjës në Sektorin e Prokurimeve Publike”

PER ME TEPR KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (3)

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA GRAMSH REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Gramsh në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë  në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë per pozicionin:

Drejtor i drejtorisë së të ardhurave, zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar)

 1. Afrim Shtylla

Testimi me shkrim dhe intervista me gojë (pas testimit me shkrim) do të zhvillohen, në ambientet e Bashkisë Gramsh, sallën e mbledhjeve  në datën 11/12/2020 ora 11:00. Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243 datë 18/03/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” të Këshillit të Ministrave (ndryshuar me VKM nr.764, datë 19.012.2018),

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Gramsh në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në njoftimin për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, janë per pozicionin:

Specialist i ndihmës ekonomike në NJA Kushovë)

 

 1. Aljeta Bora

Testimi me shkrim dhe intervista me gojë (pas testimit me shkrim) do të zhvillohen, në ambientet e Bashkisë Gramsh, sallën e mbledhjeve  në datën 11/12/2020 ora 11:00. Kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.