Zyra së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 6, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se, për pozicionin:

 

 • 1(një) Specialist në Sektorin e Studimeve Juridike dhe Analizës Ligjore, në Drejtorinë e Analizës Ligjore dhe Hartimit të Akteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë -Kategoria III-b

 

Kandidatët i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

 

 • Anjeza Koleka (Malaj)
 • Blerina Greku
 • Doris Qirjako
 • Egrama Tafaj
 • Herla Praka
 • Hidri Cërriku
 • Hyrije Laze
 • Ilirjana Hoxha
 • Ira Dedej
 • Jera Cakoni
 • Juljan Hasho
 • Marena Panda
 • Nuredin Mali
 • Rajmona Xhelollari
 • Silvi Tola
 • Sonila Koçi

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 16.11.2020, ora 12:00, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 17.11.2020, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

 

Ora e intervistës së strukturuar me gojë, do të njoftohet individualisht, nëpërmjet adresës së e-mail.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 6, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se, për pozicionin:

 

 • 2(dy)Specialistë në Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë -Kategoria III-b

 

Kandidatët i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

 

 • Kristo Sako
 • Liberta Gani
 • Orjon Xhyra
 • Rigers Bodurri

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 18.11.2020, ora 10:00, në ambientet e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13, Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 19.11.2020, në ambientet e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13, Tiranë.

 

Ora e intervistës së strukturuar me gojë, do të njoftohet individualisht, nëpërmjet adresës së e-mail.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 6, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se, për pozicionin:

 

 • 1(një) Specialist (Burimeve Njerëzore) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë së Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b

 

Kandidatët i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

 

 • Anjeza Bardulla
 • Anjeza Koleka (Malaj)
 • Edlira Stroka
 • Edlira Zyfi
 • Etleva Ahmeti
 • Flogerta Biba
 • Jera Cakoni
 • Rajmonda Xhelollari
 • Sidita Lacej

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 12.11.2020, ora 11:00, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 13.11.2020, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

 

Ora e intervistës së strukturuar me gojë, do të njoftohet individualisht, nëpërmjet adresës së e-mail.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 6, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se, për pozicionin:

 

 • 1(një) Specialist në Sektorin e Përfaqësimit dhe Raportimit, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b-Shkenca Juridike

 

Kandidatët i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

 

 

 • Anjeza (Koleka)Malaj
 • Doris Qirjako
 • Egrama Tafaj
 • Enis Hysolli
 • Genti Shaqiri
 • Herla Praka
 • Hyrije Laze
 • Ilirjana Hoxha
 • Indrit Batuni
 • Jera Cakoni
 • Marena Panda
 • Rajmonda Xhelollari
 • Saimir Leka
 • Sonila Koçi

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 17.11.2020, ora 12:00, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 18.11.2020, në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Rruga “Milto Tutulani”, Tiranë.

 

Ora e intervistës së strukturuar me gojë, do të njoftohet individualisht, nëpërmjet adresës së e-mail.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 4, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se, për pozicionin:

 

 • 1(një) Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b

 

Kandidatët i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

 

 • Anisa Shaba
 • Enkeleida Imshtari
 • Raisa Faskaj
 • Rozela Vllaçaj
 • Teuta Pecollari

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datë 18.11.2020, ora 12:00, në ambientet e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13, Tiranë.

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 19.11.2020, në ambientet e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13, Tiranë.

 

Ora e intervistës së strukturuar me gojë, do të njoftohet individualisht, nëpërmjet adresës së e-mail.