ZYRA E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se, për pozicionet:

· 2 (dy) Specialist në Sektorin e Metodikës dhe Standardeve, në Drejtorinë e Analizës dhe Standardeve pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – Kategoria III-b

 

Kandidati/kandidatët fitues (sipas pikëzimit) është/janë:

 

· Adela Skora 86 pikë

· Pamela Sinanaj 80 pikë

· Ermira Bani 72 pikë

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se, për pozicionet:

 

· 2 (dy) Specialist (Arkiv/Protokoll) në Sektorin e Arkiv Protokollit, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë- Kategoria III-b

 

Kandidat fitues është:

 

· Zonje Shelqizi